Stadgar för Föreningen Sveriges öga och öra1

§ 1 Firma

 

 

Föreningens firma är Föreningen Sveriges öga och öra Förkortning av föreningens firma är SÖÖ.
Föreningens säte är Stockholms kommun.
Föreningen skall vara ideell.
   

§ 2 Ändamål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens ändamål är att:

 1. Främja forskning och studier rörande underrättelse- och säker-hets¬tjänsternas historia med huvudinriktning mot Sverige och dess närområde samt mot organisationer, personer och händelser av stor betydelse för svenska förhållanden under tiden 1900-1991. Avgränsningsproblem mellan vad som är historiska och som är ak-tuella förhållanden medför att föreningen i sin verksamhet noga har att pröva och söka förebygga risker för eventuella men för på-gående svensk verksamhet inom intresseområdet.

 2. /Utgår/

 3. Genom utställningsverksamhet, seminarier, publicistisk verksam-het, verksamhet på Internet etc., öka kunskapen om underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia.

 4. Skapa kontakter mellan personer, som kan belysa ämnesområdet och dess plats i Sveriges nutidshistoria.

 5. Skapa förståelse för de särskilda förutsättningar som präglar verk-samheternas arbetsmiljö, t.ex. frågor beträffande etik, integritet, teknik och samarbete eller konkurrens med andra länders motsva-rande organ.

 6. Inte vara vinstgivande.

 

   

§ 3 Årsmöte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång i Stockholm med omnejd. Kallelse till årsmötet skall ske minst fyra veckor i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid årsmötet. Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Senast inför årsmötets öppnande skall medlemmarna beredas tillgång till samtliga års-möteshandlingar.

 2. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta eller efter en sådan begäran till styrelsen av minst en tredjedel av samtliga medlemmar. Till sådan begäran skall bi-läggas de ärenden som man önskar skall behandlas vid stämman. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst två veckor i förväg.

 3. Medlem som är förhindrad att närvara kan rösta genom fullmakt via ombud som är medlem i föreningen. Ombud får rösta med fullmakt för högst två frånvarande medlemmar.

 4. Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden:
  1. Årsmötets öppnande.

  2. Godkännande av dagordningen.

  3. Val av mötesordförande.

  4. Val av mötessekreterare.

  5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.

  6. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

  7. Fastställande av röstlängd.

  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning med kassaredovisning.

  9. Föredragning av revisorernas berättelse.

  10. Godkännande av resultat- och balansräkning.

  11. Beslut om resultatdisposition.

  12. Fastställande av medlemsavgift.

  13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

  14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

  15. Val av en revisor och en revisorsuppleant. Revisorn skall infor-mera suppleanten före årsmötet och ge denne möjlighet att ställa frågor och reagera.

  16. Val av valberedning.

  17. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av medlemmarna anmälda motioner.

  18. Årsmötets avslutande.

 

   

§ 4 Styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Årsmötet utser ordförande, samt övriga styrelseledamöter. Års-mötet bestämmer antalet ledamöter i styrelsen som skall vara minst fyra och högst sju personer inklusive ordföranden. En styrel-seperiod är normalt tre år för samtliga styrelseledamöter förutom ordföranden som väljs för ett år. För att på bästa sätt möjliggöra ett välfungerande styrelsearbete skall mandatperioderna vara rul-lande så att två-tre personer står i tur att avgå vid varje ordinarie årsmöte.

 2. Om en styrelseledamot inte önskar sitta mandatperioden ut kan, om behov föreligger, göras ett fyllnadsval för resten av perioden vid närmast följande årsmöte.

 3. Styrelsen är beslutsför, när antalet närvarande vid sammanträdet är minst hälften av totala antalet styrelseledamöter.

 4. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordfö-randen biträder.

 5. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet också enligt styrelsens bestämmande. Verifikationer för belopp större än 1 000 kronor skall vidimeras av annan firmatecknare. Kassören tecknar föreningens konton.

 6. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen. Dessa äger dock inte rösträtt vid mötena.
 
   

§ 5 Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 1. Medlemskap är öppet för fysiska personer med svenskt medbor-garskap samt för juridiska personer med säte i Sverige. Utländska personer, personer som tidigare uteslutits eller perso-ner som låtit sitt medlemskap falla och vill återinträda, men som uppträtt såsom nämns i punkten 2 nedan, kan beviljas medlem-skap efter särskilt beslut av styrelsen.
 2. Medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter, t.ex. underlåter att betala medlemsavgifter eller agerar på sådant sätt att det kan be-dömas stå i strid med föreningens stadgar, kan enligt styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.
 3. /Utgår/ 
   

§6 Stipendier, bidrag

 

 

 

 

 

 1. Föreningen avser att stödja verksamhet som ligger i linje med föreningens syften.

 2. /Utgår/

 3. Exempel på stöd kan vara stipendier för forskning, författande av akademiska avhandlingar, böcker, filmmanus, ersättandet av re-sekostnader och avgifter för deltagandet i konferenser mm. Bi-drag kan också ges till ideella föreningar, till översättande av bokmanus, till stödköp av delupplagor av böcker m.m.
   

§ 7 Uteslutning

 

Envar som bryter mot föreningens stadgar eller syften kan uteslutas av årsmötet. Interimistiskt beslut om uteslutning i avvaktan på årsmöte kan tas av styrelsen.
   

§ 8 Protokoll

 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den person, som vid varje sammanträde utses därtill.
   
§ 9 Räkenskapsår Räkenskapsår skall vara kalenderår.
   

§ 10 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en av årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska informera suppleanten om revisionen före årsmötet och ge denne möjlighet att ställa frågor och reagera.
   
§ 11 Valberedning Valberedningen skall bestå av tre personer. En ordförande, tillika sammankallande, samt två övriga personer.
   

§ 12 Stadgeändring

 

Ändring av stadgarna sker genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten. Minst ett av årsmötena skall vara ordinarie årsmöte.
   

§ 13 Upplösning

 

 

 

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, varvid tvåtredjedels majoritet erfordras. Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål, vilket skall vara i överensstämmelse med föreningens ändamål och får inte gagna enskild medlem.
   
  1 Beslutat på extra årsmöte 2013-01-20 samt konfirmerades på ordinarie årsmöte 2013-04-28
   
Här har du även stadgarna i PDF fil.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok